Условия за наемане на кемпер

Условия за наемане на кемпер:
 • Шофьорът трябва да притежава валидна шофьорска книжка категория В и да е навършил 25 години.
 • Кемперът получавате чист и зареден с всичко необходимо (вода, препарат за WC, газ...) при връщането е необходимо да заредите единствено гориво.
 • Ако не искате да почиствате кемпера може да го направим вместо вас срещу заплащане.
 • При получаване на кемпера има 30 мин. инструктаж за ползване.
 • При връщане на кемпера има приблизително 30 мин. оглед.

 

Плащане:

 • За резервация на исканият от Вас период се заплаща капаро което е част от наемната цена.
 • Цялата сума за наемният период се плаща при вземането на кемпера и след приспадане на капарото.
 • Преди наемането се заплаща 800 лв. депозит, който се връща на клиента при връщането на автомобила и при липси на щети по него.

Застраховка:

Всички кемпери имат сключена застраховка Автокаско със само участие. По този начин се освобождава клиента от отговорност при голяма щета или пълно унищожаване на кемпера, но го прави и достатъчно заинтересован да се грижи за него като добър стопанин.

(Автокаско със само участие означава, че всички по-дребни щети на стойност до 800 лв са за сметка на наемателят а всички останали щети надвишаващи стойността над 800 лв се поемат от застрахователя)

 

Връщане на кемпера:

 • Наемането/Връщането става в работен ден от 8:30 до 18:00 ч. (Може да наемете/върнете кемпера и извън работно време при предварителна договорка и срещу такса 20 лв., но не по-късно от 19:00 часа)

 • Извършва се оглед на автомобила и се проверява първоначалното оборудване

 • Повреди и щети са изцяло за сметка на наемателят.


 

Общи условия към договор за наемане на кемпер

 

ПОВРЕДИ И РЕMОНТИ ПО ВРЕМЕ НА НАЕМАНЕТО:

 1. Ако възникнат някакви неизправности или повреди в кемпера по време на наемния период, наемателят е длъжен веднага да уведоми наемодателят по телефона.
 2. Наемателят е отговорен за всички разходи, причинени в следствие на нарушение на Закона за движение по пътищата. Наемодателя не носи отговорност при не спазване на закона от страна на наемателя по време на ползване на моторното превозно средство.
 3. В случай на злополука наемателят е длъжен да уведоми Пътна полиция на страната, в която е настъпило ПТП и наемодателят.
  Наемателят е длъжен да изиска от съответните органи документ за произшествието. Ако платената сума от застрахователят не покрива разходите за отстраняване на щетите по кемпера, то разликата се заплаща от наемателят.
 4. Отстраняването на неизправности, счупвания и ремонти, както и повреди по окачването и спукване, сцепване или гръмване на гума, възникнали по време на наемният период са за сметка на наемателят.
 5. Към автомобилът има сключена застраховка Автокаско със самоучастие, което означава, че всички по-малки щети на стойност до 800 лв са изцяло за сметка на наемателят. Щети надвишаващи 800 лв, като кражба, опожаряване, тотална щета в следствие на ПТП са за сметка на застрахователят.
 6. Щети, нанесени от наемателят, за които същият не предостави протокол от КАТ или съответния орган в съответната страна, са изцяло за сметка на наемателят.
 7. След представяне на протокол от КАТ, който посочва че наемателят не е виновен за настъпило ПТП, щетите се представят пред застрахователят за тяхното възстановяване. Ако платената сума от застрахователят не покрива сумата за отстраняване на щетите, то разликата се заплаща от наемателят.
 1. Наемодателят не носи отговорност за последствията при неспазване на Законодателството и Закона за движение по пътищата на съответната страна.

ДЕПОЗИТ

 1. При наемането на кемпера, наемателят заплаща на наемодателят депозит в размер 800 лв.
 2. При връщането на кемпера и липса на щети по него депозита се възстановява на пълно.
 3. При констатиране на щети, липси и/или повреди по оборудването и/или уредите на наетия кемпер, то стойността им се удържа от депозита.
 4. Возене на домашни животни е разрешено само с предварителното и изрично одобрение от страна на наемодателят.
 5. В кемперът е забранено пушенето!

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИЯТ ДОГОВОР

 1. В случай, че наемателя прекрати по свое желание пътуването, той няма право да претендира за възстановяване на суми.
 2. Не се връщат пари за по-ранно освобождаване на кемпера. Ако наемателят вземе кемпера по-късно от уговореното време, нямате право на по-късно връщане, освен ако не е уговорено друго с наемателят.